Sökning: "New Public Management skola"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden New Public Management skola.

 1. 1. Mål- och resultatstyrning och ett lärande förhållningssätt : Elevers erfarenheter av en mål- och resultatstyrd skola

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Magdalena Norén; [2020]
  Nyckelord :bedömning; governmentality; New Public Management; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna praktiknära studie är att synliggöra diskurser och menings erbjudanden som framträder när elever beskriver sina erfarenheter av ett mål- och resultatstyrt arbetssätt och vilka förhållningssätt till lärande som utkristalliseras bland dem. Studien har genomförts vid ett gymnasium i norra Sverige där 30 elever från årskurs två vid studieförberedande program har deltagit i sex olika fokusgruppintervjuer. LÄS MER

 2. 2. Den kommunala måltidsutvecklaren : En studie om en framväxande profession

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :E. Frick; Erika Månsson; [2019]
  Nyckelord :Offentliga måltider; kostchef; måltidschef; måltidsutvecklare; måltidsplanerare; måltidsstrateg; måltidskonsult; kostekonom; kostsamordnare; måltidsinspiratör; kvalitétescontroller; kostvetare; verksamhetsutvecklare;

  Sammanfattning : Varje dag serveras det cirka tre miljoner måltider inom den offentliga sektorn, där Sverige är ett av tre länder som erbjuder kostnadsfri måltid i förskola, skola och äldreomsorg. Lagen beskriver att måltiden ska vara näringsriktig och det är måltidsutvecklaren som tillsammans med kost-/ måltidschef arbetar med måltiderna. LÄS MER

 3. 3. Aesthetic Experiences and the Miracle of Action : On the Radical Possibility of Art in Teaching and Learning

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Estetiska lärprocesserSödertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petra Lundberg Bouquelon; [2019]
  Nyckelord :aesthetic experience; aesthetic learning; teaching; phenomenology; clown knowledge; not-knowing; unlearning; space for action; homo faber; sustainable teaching; constructive alignment; NPM.; estetisk erfarenhet; estetiska lärprocesser; undervisning; fenomenologi; clownens kunskap; icke-vetande; av-lärande; handlingsutrymme; homo faber; hållbar undervisning; konstruktiv länkning; new public management;

  Sammanfattning : This master essay starts with the author having an encounter with two 14-years old boys who claim that they are Nazis. In a school project where the pupils made films about norms in the society they made a film with a clearly racist and homophobic message. LÄS MER

 4. 4. Halvtidsutvärdering av Framtidens skola : Uppnår Luleå kommuns "Framtidens skola" sina mål

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :William Karlberg; [2019]
  Nyckelord :New Public Management; Styrningsdoktrin; Utvärdering; Framtidens skola;

  Sammanfattning : New Public Management som har etablerats i den svenska offentliga förvaltningen med syfte till att effektivisera resursanvändningen inom det offentliga. Under 2015 kom förslaget att Luleå kommun skulle effektivisera och förbättra sin skolverksamhet. LÄS MER

 5. 5. I spänningsfältet mellan profession,marknad och byråkrati : En fallstudie om hur skolaktörerna på en kommunal skola talarom sitt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Hansson; Katerina Karlsson; [2018]
  Nyckelord :byråkrati; frirum; institutionella logiker; marknad; New Public Management; profession; skolaktörer; styrning.;

  Sammanfattning : Den svenska skolan har genomgått drastiska förändringar de senaste decennierna. New PublicManagement-idéerna som trädde in i den offentliga sektorn under tidiga 90-talet innebar förändringari strukturer och processer, bland annat inom skolan i syfte med att ersätta professionell egenkontrollmed management i hopp om att skapa kontrollerbarhet och effektivitet. LÄS MER