Sökning: "New public management Balanserat styrkort"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden New public management Balanserat styrkort.

 1. 1. Balanserade styrkortet och bostadsbolag : En jämförande studie mellan kommunala och privata bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Carl Ottinger; Emanuel Hedberg; [2019]
  Nyckelord :Balanced scorecard; hybrid organization; performance measurement; new public management; municipal housing corporations; Balanserat styrkort; hybrida organisationer; prestationsmätning; new public management; kommunala bostadsbolag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av PMS och olika styrmedel är föremål för ständig diskussion. Ett populärt verktyg inom styrning är det balanserade styrkortet, som kombinerar finansiella mål med ickefinansiella mål. Dessa mål fastställs och verkställs utifrån en organisations strategi. LÄS MER

 2. 2. Anpassning av balanserat styrkort : En fallstudie av serviceavdelningen på Region Kronoberg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Andres Gonzalez Castro; Safet Kopic; Fredrik Johansson; [2018]
  Nyckelord :Balanced scorecard; financial control management accounting; New public management; public sector; adaptation; Balanserade styrkort; Ekonomistyrning; New public management; Offentlig sektor; Anpassning;

  Sammanfattning : Titel: Anpassning av balanserat styrkort - en fallstudie av serviceavdelningen på Region Kronoberg Nivå: C-uppsats i ämnet Företagsekonomi Författare: Andres Gonzalez Castro, Fredrik Johansson & Safet Kopic Handledare: Yuliya Ponomareva Datum: 2018-04-29 Nyckelord: Balanserat styrkort, Ekonomistyrning, New public management, Offentlig sektor, Anpassning Bakgrund: Begreppet “new public management” uppkom under 1980-talet som en konsekvens av att den offentliga sektorn tyngdes av höga kostnader och bristande kostnadskontroll. New public management syftar till att effektivisera den offentliga sektorn genom att hämta inspiration från den privata sektorn. LÄS MER

 3. 3. Anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Karlsson; Erica Sundström; [2017]
  Nyckelord :Public sector; Balanced scorecard; Performance management; Adjustment; Perspectives; New Public management; NPM; Kaplan Norton; Offentlig sektor; Balanserat styrkort; Resultatbaserad styrning; Anpassning; New Public Management; NPM; Kaplan Norton;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning visar att offentliga verksamheter tillämpar balanserat styrkort anpassat till dess specifika verksamhet. Antalet studier som behandlar anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet är begränsat vilket leder till att studien syftar till att belysa hur balanserat styrkort anpassas till svensk offentlig verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Prestationsmått inom svensk kollektivtrafik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mattias Lisstorp; Linda Rehn; [2015]
  Nyckelord :Performance Measurement; Public Transport System; Balanced Scorecard.; Prestationsmätning; Kollektivtrafik; Balanserade styrkort;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prestationsmätning är en viktig del av ekonomistyrning och mätningarna ser olika ut beroende på organisation. Inom offentlig verksamhet har intresset för prestationsmätning ökat i och med New Public Management-idéerna (NPM). LÄS MER

 5. 5. Ekonomistyrning i skolsektorn : En studie om likheter och skillnader i styrning av två kommunala och två fristående gymnasieskolor i Västerås

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Thomas Ericson; Robert Ericson; [2014]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; verksamhetsstyrning; kommunal och fristående gymnasieskola; rektor; balanserat styrkort; benchmarking; styrning; styrmedel; budget; ansvarsfördelning; resultatstyrning; npm; new public management; prestationsmätning;

  Sammanfattning : Sammanfattning– “Ekonomistyrning i skolsektorn”Datum:               2014-01-08Nivå:                   Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15hp            Institution:         Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, ESTFörfattare:         Robert Ericson                    Thomas Ericson                                    15 juni 1985                        23 mars 1988Rubrik:                     En studie om likheter och skillnader i styrning av två kommunala och två fristående gymnasieskolor i Västerås              Handledare:           Mona Andersson               Nyckelord:          Ekonomistyrning, kommunal och fristående gymnasieskola, balanserat styrkort, benchmarking, styrning, ansvarsfördelning           Frågeställning:     Vilka styrmedel använder sig gymnasieskolorna av?                         Vad finns det för likheter och skillnader i användningen av styrmedel mellan kommunala och fristående gymnasieskolor?Syfte:                     Syftet med studien är att kartlägga vilka likheter och skillnader det finns mellan två kommunala och två fristående gymnasieskolor i Västerås gäller styrning och uppföljning av verksamheten. Det vi avser att fokusera på är ansvarsfördelning, styrformer och budgetprocessen samt undersöka om balanserat styrkort och benchmarking används av skolorna. LÄS MER