Sökning: "Newly arrived students"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden Newly arrived students.

 1. 1. Inkludering och anpassningar i svensk skola : en kunskapsöversikt med fokus på nyanlända elever.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sandra Zinajic; Sali Saouli; [2021]
  Nyckelord :nyanlända elever; newly arrived students; inkludering; inclusion; anpassningar; svenskämnet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Sverige har sedan 2015 tagit emot en större mängd nyanlända ensamkommande barn. Då dessa barn har rätt enligt svensk lag att gå i svensk skola, har skolorna fått utvecklas och anpassas för att de nyanlända barnen ska få en så bra skolgång som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Friluftsliv, Lika för alla? : En kvalitativ studie om nyanlända elevers relation till friluftsliv som delmoment i skolan.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Erik Nehard; Rudolf Åman; [2021]
  Nyckelord :Newly arrived students; Nature; Outdoor life; Education; Physical education; Nyanlända elever; Natur; Friluftsliv; Undervisning; Idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Det finns en begränsad mängd forskning om nyanlända elever i delmomentet friluftsliv i den svenska skolan. Friluftslivsmomentet kan fungera som en integrationsarena för utvecklandet av språk, kunskap och kultur. LÄS MER

 3. 3. Vilka olika typer av stöd gynnar nyanlända elevers lärande i samhällskunskapsundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Layal Hadrous; Nadine Abedelrazek; [2021]
  Nyckelord :Education; Inclusion; Newly arrived students; School; Social science; Support;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to investigate what research says about what different types of support that the teacher has to benefit to support newly arrived students' learning in the social studies subject. With a focus on clarifying why the subject of social studies is important in school for both newly arrived students as well as for native students. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser och stöd för nyanlända elever i matematik : - En intervjustudie med nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Ahmad Yousef; [2021]
  Nyckelord :Difficulties; Experiences; Math; Newly Arrived pupils; Scaffolding;

  Sammanfattning : The purpose of my exam thesis in advanced level is that I formed a perception about what difficulties newly arrived students encounter in mathematics. What I also formed is a perception about how I can complete those difficulties. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända elever i skolan: Mottagande och inkludering : En studie om hur lärare inkluderar nyanlända elever i samhällskunskapsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Rayan Khalil; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare mottar och inkluderar elever i svenska skolor och samhällskunskapsämnen. Vidare kommer vi titta på hur lärarna förbereder, tar emot och utformar undervisningen utifrån nyanlända elevers behov. LÄS MER