Sökning: "Next of kin"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade orden Next of kin.

 1. 1. Barn som anhöriga vid vårdcentral - Kuratorers erfarenheter och tankar kring arbetet med barn som anhöriga utifrån vårdcentralens kontext i Region Skåne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nina Wallgren; [2021]
  Nyckelord :Children as next of kin; primary health care; health care social worker; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the experiences and thoughts of the health care social workers working with children as next of kin in Primary health care. This was made through semi-structured interviews with seven health care social workers in Primary health care in Region Skåne. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecka Fritz; Daniel Hällström; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Home; Next of kin; Nursing; Palliative care; Relationship; Hemmet; Närstående; Omvårdnad; Palliativ vård; Relation; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 40 miljoner människor runt om i världen är i behov av palliativ vård varje år. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser av transitionen från kurativ till palliativ vård på IVA : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Lovisa Fransson; [2021]
  Nyckelord :next of kin; transition; end-of-life care; intensive care; experiences; närstående; transition; vård i livets slut; intensivvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor del av patienterna som avlider på intensivvårdsavdelningar gör detta efter att ett beslut tagits att avstå eller avbryta livsuppehållande behandling. Närstående kan påverkas på olika sätt när vården går från kurativ till palliativ, bland annat kan upplevelser av bristande kommunikation från personalen leda till psykiska symtom i efterförloppet. LÄS MER

 4. 4. Upplevelse av delirium. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Adam Jonsson; Leila Maye; [2021]
  Nyckelord :Delirium; experience; patient; review.; Delirium; erfarenheter; litteraturstudie; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delirium är en neuropsykiatrisk störning som främst påverkar förmågan att meningsfullt uppmärksamma och tolka stimuli. Tillståndet upplevs ofta som mycket skrämmande och förvirrande, med långt bestående minnen av upplevelsen som kan vara mycket plågsamma. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas upplevelser vid palliativ vård av en cancersjuk närstående: En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Elin Jansson; Milda Trygg; [2021]
  Nyckelord :Cancer; palliative care; relatives experiences; Cancer; palliativ vård; anhörigas upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av tre personer insjuknar i cancer i Sverige. Människor som drabbas av sjukdomen är desto fler eftersom även personer i den sjukes omgivning blir drabbade. När sjukdomen inte längre går att bota med kurativ behandling föreslås patienten påbörja palliativ vård. LÄS MER