Sökning: "Next of kin"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade orden Next of kin.

 1. 1. I skuggan av den våldsutsatta : Om anhörigas erfarenheter av att vara stöd åt en kvinna som blir utsatt för partnervåld

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Julieta Cederlöf; [2024]
  Nyckelord :Next of kin; Next of kin support; Partner violence; Anhöriga till våldsutsatta; Anhörigstöd; Partnervåld;

  Sammanfattning : In an era where mens violence against women is increasingly recognized as a growing societal issue, this study focuses on the role of next of kins. These next of kins, often overshadowed by the victims of violence, face daily challenges arising from the violence. LÄS MER

 2. 2. Mötet med anhöriga vid plötsliga dödsfall : en allmän litteraturöversikt ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Darja Andersson; Danny Olavi Karlgren; [2024]
  Nyckelord :Experiences; Family; General literature review; Hospital; Nurses; Sudden death; Anhöriga; Allmän litteraturöversikt; Erfarenheter; Sjukhus; Sjuksköterskor; Plötsliga dödsfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att anhöriga till patienter som avlidit på sjukhus upplever brister i kommunikation samt emotionellt stöd och önskar mer tid och tillgänglighet. Anhöriga ser problem med att få och ta emot information i en situation som beskrivs som kaotisk, likt en emotionell kris. LÄS MER

 3. 3. Patienternas upplevelser av delaktighet i palliativ vård : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sabina Omurbekova; Chaima Ubeid; Ajla Burmic; [2023]
  Nyckelord :Beslutfattande; god kommunikation; information; personcentrerad vård;

  Sammanfattning :  Sammanfattning  Bakgrund: Palliativ vård syftar till att lindra lidande samt främja livskvaliteten hos patienter med obotliga sjukdomar. Inom palliativ vård är det viktigt att tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt för att främja patientens delaktighet i sin vård. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors upplevelser och erfarenheter av att vara delaktiga i bedömningen av övergång till palliativ vård i livets slutskede : En intervjustudie i hemsjukvården

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Karin Broström Brandt; Katrin Tryggvadóttir; [2023]
  Nyckelord :district nurse; end of life-discussion; home care services; palliative care; qualitative interview study; brytpunktssamtal; distriktssköterska; hemsjukvård; kvalitativ intervjustudie; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta som distriktssköterska inom hemsjukvården innebär ett självständigt och ansvarsfullt arbete. Hemsjukvård innefattar bland annat att vårda svårt sjuka patienter palliativt i deras hem. Den palliativa vården fokuserar på att lindra patientens lidande och främja livskvaliteten. LÄS MER

 5. 5. Närståendes upplevelser av donationsprocessen : En litteraturöversikt baserad på kvalitativa artiklar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ludwig von Knorring; Malie Wahlgren; [2023]
  Nyckelord :brain death; donation process; experiences; organ donation; relatives; donationsprocessen; hjärndöd; närstående; organdonation; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år dör folk i väntan på organ- och vävnadsdonation. När en person avlider av total hjärninfarkt blir denne under rätt förutsättningar en möjlig donator. Organ- och vävnadsdonationsprocessen är en process som oftast ses som plötslig och främmande för de närstående. LÄS MER