Sökning: "Nhat Jonny Lam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nhat Jonny Lam.

  1. 1. Prisskillnader på bostadsrättsmarknaden - Lockpris eller felvärdering?

    Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

    Författare :Nhat Jonny Lam; Alexander Otelea; [2021]
    Nyckelord :Utropspris; slutpris; mäklare; regressionsanalys; lockpris; felvärdering; förankringseffekt; principal-agent; heterogenitet; befolkningsmängd; prisutveckling List price; transaction price; realtor; regression analysis; underpricing; misevaluation; anchoring; heterogeneity; population; price growth; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : On the Swedish real estate market, it is not uncommon for the transaction price to drastically exceed the list price. Consequently, a debate has emerged regarding what the drastic price difference is caused by. It is often discussed if the price difference is a result of underpricing by the realtor. LÄS MER