Sökning: "Nian Sabir"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nian Sabir.

  1. 1. Lärarens uppfattningar om att arbeta med språket Lärare om pedagogiska metoder, miljöer och skolorganisation för undervisning av elever med annat modersmål

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Nian Sabir; Fathulla Askwak; [2017-02-15]
    Nyckelord :andraspråksundervisning; kollektiv kapacitetsupplevelse;

    Sammanfattning : Syfte:Vi ville undersöka vilka pedagogiska metoder lärare anser fungerar i andra-språksundervisningen samt vilka betingelser på skolan de ansåg vara viktiga för att främja denna undervisning.Teori:För bättre förståelse och utveckling av kunskap i det svenska språket så har vi använt oss av olika teorier. LÄS MER