Sökning: "Nicholas Kristiansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nicholas Kristiansson.

  1. 1. Vakenhet - en förutsättning för delaktighet : En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelser av att vårda lätt sederade patienter i respirator

    Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

    Författare :Astrid Carlsson; Nicholas Kristiansson; [2015]
    Nyckelord :Light sedation; Mechanical ventilation; Nurses ́ experiences; Intensive care; Communication; Travelbee; Content analysis; intensivvård; sjuksköterskors upplevelser; lätt sedering; innehållsanalys; Joyce Travelbee;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sedering av respiratorbehandlade patienter är ofta en nödvändighet för komfort och för att kunna utföra optimal behandling. Trenderna inom sedering har på senaste tid gått från djup till lätt sedering. LÄS MER