Sökning: "Nick Boden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nick Boden.

  1. 1. Den Andre(-s röst) Subjektets röst i den journalistiska berättelsen när nyhetshändelsen utgörs av en asylsökande.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Frida Sandström; [2015-08-28]
    Nyckelord :Media event; Asylum seeker; the Other; subjects position; objectivity; ritualization; institutionalisation; ritual; discourse; performativity; post-structuralism; border;

    Sammanfattning : Background: Previous studies in media and law make visible that the asylum seeker or the conceptual immigrant is being mediated as a stereotype. Whether or how the words of the conceptual immigrant are mediated to the media consumer has not been investigated further, though. LÄS MER