Sökning: "Nicklas Ekered"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nicklas Ekered.

  1. 1. Hur pålitliga är kommunernas integrerade system för den enskildes integritetsskydd

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

    Författare :Heinz Köler; Nicklas Ekered; [2007]
    Nyckelord :Integrerade system; integritetsskydd;

    Sammanfattning : Dagens organisationer använder sig allt mer av integrerade systemlösningar för att på så sätt kunna bli effektivare i sina processer (Myerson, 2001). Det finns flera orsaker som lig-ger till grund till detta, så som till exempel lägre kostnader för organisationen, och att göra den mer konkurrenskraftig på marknaden (Myerson, 2001). LÄS MER