Sökning: "Nicklas Grünhagen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nicklas Grünhagen.

  1. 1. Kalenderanomalier på den svenska aktiemarknaden : En portföljstudie baserad på Stockholmsbörsens tio branschindex

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Sebastian Brindelid; Nicklas Grünhagen; [2013]
    Nyckelord :Anomali; Finans; Aktiemarknaden; OMX; Random Walk; Effektiva Marknadshypotesen; Behavioral Finance; Överavkastning;

    Sammanfattning : Sverige klassificerades år 2004 som det aktietätaste landet i världen, då hela 77 procent av befolkningen var exponerad mot aktiemarknaden i någon form. År 2012 uppgick innehaven på svenska börsen till 3 715 miljarder kronor. Utvecklingen på aktiemarknaden är därför något som berör merparten av Sveriges befolkning. LÄS MER