Sökning: "Nicklas Lundberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Nicklas Lundberg.

 1. 1. REVISORNS ANMÄLNINGSPLIKT : Hur hanterar mindre revisonsbyråer denna?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Nicklas Johansson; Daniel Lundberg; [2013]
  Nyckelord :The notification duty; audit; auditor; smaller audit bureaus; new institutional theory and agency theory.; Anmälningsplikt; revision; revisor; mindre revisionsbyråer; ny institutionell teori och agentteori.;

  Sammanfattning : Myndigheterna införde revisorns anmälningsplikt som en del av lösningen för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Revisorn ska rapportera in brott som de ”kan misstänka” till åklagaren. De större byråerna hanterade anmälningsplikten genom att rekrytera experter. LÄS MER

 2. 2. Att använda Dynamisk pedagogik för att bearbeta konflikter : Nio pedagogers syn på hur man, med Dynamisk pedagogik kan bearbeta och hantera konflikter som uppstår på sin arbetsplats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum)

  Författare :Nicklas Lundberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur Dynamisk pedagogik, kan användas för att bearbeta och hantera konflikter i förskolans och skolans värld.Följande frågeställningar har besvarats i uppsatsen:-Hur definieras konflikter av lärare och tidigare studenter som lett eller gått kurser i Dynamisk pedagogik?-Vad innebär konfliktbearbetning bland barn och vuxna med hjälp av Dynamisk pedagogik och hur skiljer det sig från annan konflikthantering?-Hur används konfliktbearbetning/ hantering i arbetet med barn och vuxna med hjälp av Dynamisk pedagogik?-Hur kan Dynamisk pedagogik användas för att förebygga och hantera mobbning i skolan?-Hur ser lärare och tidigare studenter som lett eller gått kurser i Dynamisk pedagogik på aggressivitet och våld bland barn och vuxna och hur kan sådana beteenden hanteras?-Hur upplever respondenterna att de har påverkats av den Dynamiska pedagogiken när det gäller deras sätt att hantera konflikter och vad anser de att lärare ska ha för kunskaper om konfliktbearbetning/ hantering?Den metod som använts för att belysa frågeställningarna har varit intervjuer med nio lärare som undervisar i Dynamisk pedagogik alternativt läst kurser i Dynamisk pedagogik. LÄS MER

 3. 3. Lärares arbete med att hjälpa elever med Aspergers syndrom att utvecklas i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Nicklas Lundberg; [2010]
  Nyckelord :Aspergers syndrom; läsförståelse; svenskundervisning; specialpedagogik;

  Sammanfattning : SammanfattningDet är viktigt att insatser i skolan för att stödja elever med Aspergers syndrom är väl förankrade i kunskaper om funktionshindret och hur det yttrar sig hos den enskilda eleven. Tidigare rapporter har visat att det finns brister när det gäller detta. LÄS MER