Sökning: "Niclas Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Niclas Gustavsson.

 1. 1. ”Om man nu ska ta fritidshemmet på allvar”: En fallstudie om komplexiteten i att bedriva inkluderande fritidshemsundervisning för en flerspråkig elevgrupp.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Niclas Gustavsson; Katja Sjösten Öding; [2019]
  Nyckelord :Dilemma; Flerspråkighet; fritidshem; Grupp; inkludering; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Statistik från Skolverket (2015) visar att var femte elev som går i svensk skola är berättigad modersmålsundervisning. Sverige är alltså ett land med många andraspråkstalare. Trots detta finns det ingen forskning som har berört att göra fritidshemsundervisning inkluderande i en flerspråkig elevgrupp. LÄS MER

 2. 2. Absorption av CO2 i ammoniaklösning

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Gustavsson Joakim; Lager Niclas; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete studeras absorption av växthusgasen koldioxid (CO2) i ammoniaklösning. Målet med arbetet är att undersöka hur väl teknik med vegetabilisk olja kan förhindra avdunstning av ammoniaklösning vid absorptionen och på så vis främja grön kemi. En jämförelse görs sedan med en mer beprövad teknik med nedkylning. LÄS MER

 3. 3. Boards in Family Firms : Board Member Choices and Recruitment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Niclas Hammarling; Robert Gustavsson; [2014]
  Nyckelord :Family firms; Board Composition; Board Governance; Board Recruitment Process; Board of Directors;

  Sammanfattning : The focus of this paper is to explore the recruitment process for board members, and board member choices in family firms in Sweden. It was found that the board member re- cruitment process is a field with low amount of research. This is the main argument upon the construction of this study. LÄS MER

 4. 4. Metod för bestämning av mängd föryngringsmedel till returasfalt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Robert Thylander; Niclas Gustavsson; [2013]
  Nyckelord :returasfalt; föryngringsmedel; brookfieldviskosimeter; wlf-samband; bitumen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bitumen från returasfalt blandas med olika mängd föryngringsmedel. Viskositeten hos komponenterna och olika blandningar mäts med Brookfieldviskosimeter vid olika temperaturer. Mätresultaten jämförs med beräknad viskositet utifrån skattade WLF-samband.. LÄS MER

 5. 5. Passivhus i lättbetong - En analys av konstruktionsdetaljer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Niclas Hackfelt; [2010]
  Nyckelord :passivhus; lättbetongstomme; vip-energy; köldbryggor; konstruktionsdetaljer; energianvändning; effektbehov; energisimuleringar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Passive house in Autoclaved aerated concrete – An analysis of construction details. Authors: Niclas Hackfelt, Bachelor of Science in construction engineering and architecture, Lund Institute of Technology. Supervisors: Mats Dahlblom, University Lecturer, Department of Building Services Engineering, Lund Institute of Technology. LÄS MER