Sökning: "Niclas Ingvarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niclas Ingvarsson.

  1. 1. Förväntningsgap mellan revisor och klient : I små ägarledda företag

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Pettersson Gustaf; Ingvarsson Niclas; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : När det finns delade uppfattningar mellan revisor och allmänhet om vad en revisor gör och bör göra så uppstår ett förvätningsgap. Förväntningsgap är inget nytt begrepp utan det har existerat under en lång tid. Dess uppkomst är dock något som flitigt diskuterats och forskats i och har troligtvis flera olika förklaringar. LÄS MER