Sökning: "Niclas Jones"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niclas Jones.

  1. 1. Short Dark Triad : En begreppsvalidering av svensk översättning med femfaktormodellens IPIP-120 och Swedish universities Scales of Personality

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier

    Författare :Jimmie Eklund; Niclas Hultman; [2015]
    Nyckelord :Short dark triad SD3 ; Swedish universities scales of personality SSP ; five factor model IPIP-120 ; validity; reliability; psychopathy; narcissism; machiavellianism; Short dark triad SD3 ; Swedish universities scales of personality SSP ; femfaktormodellen IPIP-120 ; validering; reliabilitet; psykopati; narcissism; machiavellism;

    Sammanfattning : Dark triad är en kombination av mörka personlighetsdrag som består av subklinisk psykopati, subklinisk narcissism och machiavellism (Paulhus & Williams, 2002). Jones och Paulhus (2013), utvecklade Short Dark Triad (SD3), ett test som mäter dark triads personlighetsdrag. LÄS MER