Sökning: "Niclas Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Niclas Karlsson.

 1. 1. Blue Growth : Applications and properties of biochar made out of reed

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Axel Karlsson; Pinthira Fagerström; [2021]
  Nyckelord :Common reed; Phragmites australis; Giant reed; Arundo donax; Usage; Utilization; Baltic sea; Sweden; Eutrophication; Overfertilization; Nutrient discharge; Blue bioeconomy; Soil improvement; Feedstock; Pyrolysis; Biochar; Biocoal; Coal supplement; Bioenergy; Biofuel; Carbon sequestration; Fodder; Cost analysis; Bladvass; Phragmites australis; Italienskt rör; Arundo donax; Användning; Användningsområde; Östersjön; Sverige; Eutrofiering; Övergödning; Näringsläckage; Blå bioekonomi; Jordförbättring; Råmaterial; Pyrolys; Biokol; Bioenergi; Biobränsle; Kolbindning; Foder; Kostnadsanalys;

  Sammanfattning : The climate on earth keeps getting warmer where heat waves, eutrophication, rising sea levels, extreme weather like flooding, droughts and wildfires are an expanding problem. The focus of this bachelor thesis is to determine the potential of mitigating eutrophication and while contributing to blue growth by harvesting and make use of reeds like Phragmites australis and Arundo donax. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering av hyresfastighet : En studie i energieffektivisering och dess ekonomiska och miljömässiga konsekvenser för hyresgästerna och för företaget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Niclas Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; energieffektivisering; miljöpåverkan; ekonomi; fastighetsutveckling;

  Sammanfattning : Idag står världen inför stora utmaningar när det gäller att minska vår miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan idag och det finns många områden att effektivisera inom bygg- och fastighetssektorn. Denna studie kommer att inrikta sig på energieffektivisering. LÄS MER

 3. 3. "Vad händer på fritids idag?" : Ett utvecklingsarbete om samlingar som övergångsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Niclas Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Aktionsforskning; Fritidshem; Samlingar; Övergångar;

  Sammanfattning : Under fem veckor genomfördes detta utvecklingsarbete som var förankrat i aktionsforskning. Syftet med utvecklingsarbetet var att genom samlingar som övergångsmetod skapa tydlighet för eleverna. Arbetet är förankrat i aktionsforskning och genomfördes under en period av fem veckor. Eleverna som deltog gick i första och andra klass. LÄS MER

 4. 4. Cookies & content : Engagerande marknadsföring av textila företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lina Karlsson; Niclas Olausson; [2018]
  Nyckelord :Inbound marketing; Cunsumer engagement; Social media; Omnichannel; Inbound marketing; Konsumentengagemang; Sociala medier; Omnikanalsstyrning;

  Sammanfattning : Det konstanta mediabrus som existerar i dagens samhälle har lett till att mycket marknadsföring ignoreras. Webb 2.0 har bidragit till att nya strategier inom marknadsföring finns tillgängliga och företag måste anpassa sin marknadsföring för att fortsätta generera befintliga och presumtiva konsumenter. LÄS MER

 5. 5. Intesivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med delirium

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Petter Karlsson; Niclas Öman; [2017]
  Nyckelord :Delirium; erfarenheter; intensivvård; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med delirium. Bakgrund: Delirium är vanligt förekommande på intensivvårdsavdelningar. Det leder till ett stort lidande för patienten. Forskningen har varit mer inriktad på patofysiologi, etiologi, farmakologisk behandling och screeninginstrument. LÄS MER