Sökning: "Niclas Niklasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niclas Niklasson.

  1. 1. Visualisering av och mätning i punktmoln : En jämförelse av fyra mjukvaror

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

    Författare :Pierre Niklasson; Niclas Kalén; [2017]
    Nyckelord :point cloud; web-browser; uncertainty; visualization; punktmoln; webbläsare; osäkerhet; visualisering;

    Sammanfattning : In this thesis, various software for point cloud visualization has been investigated. Laser scanning is widely used to create three-dimensional models, but there is a lack of software for visualization. Point clouds usually have a large file size and need convenient methods for visualization and presentation to third parties. LÄS MER