Sökning: "Nicolas Hasselqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nicolas Hasselqvist.

  1. 1. Lärares (o)kunskap om formativ bedömning - en kvalitativ innehållsanalys

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Elin Svensson; Rima Engström; Nicolas Hasselqvist; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Vårt syfte har varit att undersöka om formativ bedömning används av lärare i Sveriges skolor och hur lärare motiverar sitt val av bedömningsform.För att ta reda på det har vi gjort en kvalitativ innehållsanalys av fem C-uppsatser som alla innehåller kvalitativa intervjuer inom ämnet bedömning. LÄS MER