Sökning: "Nicolas Magnusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nicolas Magnusson.

  1. 1. Leva på systemet

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jon Magnusson; Nicolas Leon Uriarte; David Gustafsson; [2007]
    Nyckelord :Key Success Factors; Kompetensprofil; Ölimport; Systembolaget; Avreglering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Vi vill med denna uppsats förklara hur små aktörer i en starkt reglerad marknad skapar konkurrensfördelar och om dessa är konkurrenskraftiga i en avreglerad marknad. Vi kommer fram till att mindre aktörer i en reglerad alkoholmarknad skapar sina konkurrensfördelar genom att effektivt sammanföra sina starka resurser, i form av know how om produkten och ett kvalitativt nätverk. LÄS MER