Sökning: "Nicole Amanda Hedbom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nicole Amanda Hedbom.

  1. 1. Livsmedelsbutiksanställdas upplevelse av känsloarbete, stress och omgivningens förväntningar i arbetssituationen

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Nicole Amanda Hedbom; [2017]
    Nyckelord :Känsloarbete; livsmedelsbutik; stress; arbetssituation;

    Sammanfattning : Denna intervjustudie undersöker anställda inom livsmedelsbutik och hur de upplever det känsloarbete som krävs i mötet med kunderna, samt om kundsituationen betraktas stressande av dem. Utöver detta undersöks även de anställdas erfarenheter av ledningens och kundernas förväntningar på servicebemötandet, samt möjlighet till stöd. LÄS MER