Sökning: "Nicole Fredholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nicole Fredholm.

  1. 1. Rika barn leka bäst - utomhuspedagogikens baksida

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Emma Hellqvist; Nicole Fredholm; [2016]
    Nyckelord :Kapital; Klass; Intersektionalitet; Uteförskola; Ur och skur;

    Sammanfattning : Under vår utbildning har vi sett att begreppet ”en förskola för alla” inte korrelerar med en uteförskola med de krav som de ställer på barnens utrustning. Syftet med denna uppsats är att se denna problematik ur ett intersektionellt perspektiv med fokus på klass. LÄS MER