Sökning: "Nicole Geers"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nicole Geers.

  1. 1. "När jag blir stor då ska jag fan bli kille" : en studie i hur genus återskapas bland idrottslärarstudenter

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Malin Gasslander; Nicole Geers; [2008]
    Nyckelord :genus; högskola; idrott; kön;

    Sammanfattning : SammanfattningSyftet var att studera hur idrottslärarstudenter återskapar genus i idrottsundervisningen. För att uppfylla syftet har följande frågeställningar använts: Vilka exempel på upprätthållande av genuskontrakten förekommer under idrottslektionerna? På vilka sätt bryter studenterna mot de i klassen rådande genuskontrakten? Hur förändras genuskontrakten mellan de olika idrottsmomenten?MetodUnder en tre veckors period utfördes åtta löpande observationer med fokus på kritiska händelser. LÄS MER