Sökning: "Nicole Lång"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Nicole Lång.

 1. 1. Rätt biomassa på rätt plats En undersökning om lignin som biodrivmedel

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Nicole Broberg; Louise Litzén; Elin Thun; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige har som mål att till år 2030 minska koldioxidutsläppen med 70 % och därefter ställa om till en helt fossilfri fordonsflotta. Idag står transportsektorn för cirka en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp då större delen drivs av fossila drivmedel. LÄS MER

 2. 2. Kundrelationer inom banksektorn : En studie om hur banker arbetar med att upprätthålla goda kundrelationer med hänsyn till den teknologiska utvecklingen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sinem Teker; Nicole Demir; [2016]
  Nyckelord :Digital relations; customer relationship; bank; trust; relationship marketing; Digitala relationer; kundrelationer; bank; förtroende; relationsmarknadsföring; lönsamhet;

  Sammanfattning : The banking sector has undergone major changes as a result of the technological development. The emergence of digital services in the banking sector has led to that the customers are able to manage their errands on their own. As a natural consequence, the physical contact between the bank and customer has reduced. LÄS MER

 3. 3. Skuggsidan av platsmarknadsföring : En djupstudie av Karlstads platsvarumärkesmaterial

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Nicole Nelson; [2015]
  Nyckelord :place marketing; place brand; growth; neoliberalism; post modernism; NPM; the creative class; Karlstad; platsmarknadsföring; platsvarumärke; tillväxt; nyliberalism; postmodernism; NPM; den kreativa klassen; Karlstad;

  Sammanfattning : Platsmarknadsföring är ett växande fenomen internationellt och i Sverige, då det påstås att ”städer tävlar mot andra städer” om besöksnäringen, nyetableringar av företag och befolkning. Att platsmarknadsföra sin stads specifika värden, genom att paketera och ”sälja” in staden, har blivit mer av en regel än ett undantag, där man genom texter och bilder vill lyfta fram stadens specifika kvalitéer. LÄS MER

 4. 4. Malmö kommuns klimatanpassningsarbete mot översvämningar kopplat till höjd havsnivå och extrema väderhändelser

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Nicole Lundström; Emma Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :Lokal klimatanpassning; anpassningskapacitet; översvämningar; höjd havsnivå; extrema väderhändelser; riskhantering; resiliens;

  Sammanfattning : Till följd av ett förändrat klimat stiger havsnivåerna och extrema väderhändelser blir allt vanligare, vilket i sin tur kommer innebära en ökad översvämningsrisk. Anpassningsarbetet sker huvudsakligen på lokal nivå, då nationell styrning saknas och kommunerna själv planerar sin mark i översiktsplaner och har kommunalt självstyre. LÄS MER

 5. 5. Akustik i nyproduktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Nicole Hjerpe; Erik Olsson; [2013]
  Nyckelord :akustik; buller; ljudklasser; statistiska centralbyrån; scb; trä; betong; socialstyrelsen; swedish standards institute; sis; hälsoeffekter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggherrarna planerar och bygger våra bostäder. Byggherrarna gör en bedömning av vad boende är intresserade av och planerar deras nästa bostadshus efter de kriterierna. En god ljudmiljö är en av de viktigaste punkterna en ny bostadsägare söker. LÄS MER