Sökning: "Nicole Quick"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nicole Quick.

  1. 1. Goniometrimätning i karpus och kotled på häst med manuell och digital goniometer

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Nicole Gandre Lauridsen; [2019]
    Nyckelord :goniometry; fetlock; carpus; joint motion;

    Sammanfattning : Skäl att utföra studien: Radiografi har länge använts som ”Gold Standard” vid mätningar av ROM. Då radiografi både är dyrt, tidskrävande och utsätter patienter och personal för strålning behövs en objektiv och validerad metod för att mäta ROM som saknar radiografins nackdelar. LÄS MER