Sökning: "Nicole Solin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nicole Solin.

  1. 1. Fysisk aktivitet och lärande i matematik : En systematisk litteraturstudie om fysisk aktivitet och elevers lärande i matematik i de tidigare skolåren

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

    Författare :Mathilda Gustafsson; Nicole Solin; [2020]
    Nyckelord :Matematik; fysisk aktivitet; inlärning; arbetsminne; koncentration;

    Sammanfattning : Skolverket menar på att skolbarn idag är allt mer fysiskt inaktiva (Skolverket, 2019).Denna systematiska litteraturstudie har i avsikt att ta reda på hur fysisk aktivitet imatematikundervisningen påverkar elevers lärande i matematik, arbetsminne ochkoncentration i grundskolan. LÄS MER