Sökning: "Nicole Trinh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nicole Trinh.

  1. 1. Bör ett tidelagsförbud införas? : en rättssociologisk och rättsteoretisk diskussion

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Nicole Trinh; [2014]
    Nyckelord :Rättssociologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER