Sökning: "Nicolina Vedin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nicolina Vedin.

  1. 1. Behovet av en förändring inom fastighetmäklarbranschen. En kvalitativ studie om hur mät- och belöningssystem uppfattas av samt påverkar fastighetsmäklare

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Nicolina Vedin; Elin Bengtsson; [2020-02-13]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER