Sökning: "Nicomachean Ethics"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Nicomachean Ethics.

 1. 1. Social Media and the Virtues : Could social media be an obstacle to an individual’s ultimate happiness?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Emma Rosén; [2019]
  Nyckelord :Aristotle; Social Media; Happiness; Eudaimonia; Wellbeing; Ethics; Nicomachean Ethics; Virtues; Virtue Ethics; Aristoteles; Sociala Media; Lycka; Välmående; Etik; Dygdetik;

  Sammanfattning : The work is a theory application thesis specifically applying Aristotle’s virtue ethicsto evaluate and discuss the potential implications that social media pose on the individual’s potential to achieve happiness as it is understood through the virtue ethics. It includes a close discussion of the virtues temperance and friendship, as well as empirical studies on the subjectand critical discussion incorporating the Aristotelian theory. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter i dialog : En vetenskaplig essä om boendestödjarens lärande

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Mira Kjellsdotter; [2019]
  Nyckelord :practiacal knowledge; community mental health worker; social psychiatry; experience; instructions; phronesis; uncertainty; users; praktisk kunskap; boendestödjare; socialpsykiatri; erfarenhet; instruktioner; fornesis; osäkerhet; brukare;

  Sammanfattning : Denna vetenskapliga essä utgår från författarens personliga erfarenhet som boendestödjare i form av en gestaltning. Syftet med essän är att formulera boendestödjarens praktik utifrån gestaltningen samt med hjälp av Aristoteles Den Nikomachiska etiken samt Donald A. LÄS MER

 3. 3. Sluta flytta runt saker hela tiden! : En vetenskaplig essä om utmaningar i förskolans innemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Ingebrigtsen; [2017]
  Nyckelord :Preschool; Aristotle; episteme; techne; phronesis; Foucault; Reggio Emilia; the environment; the third educator; Förskola; Aristoteles; episteme; techne; fronesis; Foucault; Reggio Emilia; miljön; den tredje pedagogen;

  Sammanfattning : Title: Stop moving stuff around all the time! - A scientific essay about the challenges in the preschool indoor environment  My scientific essay is based on a series of events in which I believe that both I and my colleague was unprofessional and did not have the children’s best interest at heart. The events took place in my professional career as an unskilled educator. LÄS MER

 4. 4. "Perfect friendship is the friendship between men who are good and alike in virtue" : Aristotle's view on the friendship between George and Lennie in John Steinbeck's Of Mice and Men

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jacob Ryding; [2012]
  Nyckelord :Steinbeck; Of Mice and Men; Interpersonal Relationships; Friendship; Aristotle;

  Sammanfattning : The main purpose of this essay is to analyze the relationship between the two main characters George and Lennie in John Steinbecks novella Of Mice and Men (1937) and determine what kind of relationship they share, how their relationship is built and whether they are genuine friends or not. The definition of friendship which will mainly be employed and used is the one defined and created by Aristotle and published in his work Nicomachean Ethics. LÄS MER

 5. 5. Aristoteles och cyberspace : Kunskaper, färdigheter och insikter i hypertextens föränderliga värld

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Lennart Karlsson; [2011]
  Nyckelord :digital literacy; knowledge; hermeneutic; Nicomachean; ethics; Aristotle;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to deepen the understanding of our contemporary description of digital literacy using the perspective on knowledge from the Nicomachean Ethics by Aristotle. I have chosen to deal with the problem using a hermeneutic approach. The method of inquiry is based on close reading of the selected literature. LÄS MER