Sökning: "Nigar Darabi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nigar Darabi.

 1. 1. Hur ser skrivförmågan ut hos elever med svenska som modersmål i åk 2?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nigar Darabi; Dastan Mam-Aga; [2019]
  Nyckelord :svenska som modersmål; elevers skrivförmåga; homogent klassrum; textanalys; textbindning; skriftspråksregler; ordförråd; morfologisk medvetenhet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur skrivförmågan ser ut hos några elever med svenska som modersmål i årskurs 2. Studien utgår från tio elevtexter som analyserats utifrån olika kriterier och en intervju med klassläraren samt en elevenkät som besvarats av 20 informanter. LÄS MER

 2. 2. Hur ser skrivförmågan ut hos flerspråkiga elever? : En kvalitativ studie om hur skrivförmågan ser ut för elever med ett annat modersmål än svenska i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :nigar darabi; mamaga dastian; [2018]
  Nyckelord :flerspråkiga elever; flerspråkiga elevers skrivförmåga; textanalys;

  Sammanfattning : Studien är baserad på en analys av fem olika elevtexter samt en intervju med en svensklärare. Analysen av elevtexterna visade på att eleverna har förståelse för genrebegreppet då elevtexterna är skrivna utifrån genren saga/fantasy. LÄS MER