Sökning: "Nika Abiri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nika Abiri.

  1. 1. DEN TREDJE KULTUREN En postkolonial översättningsvetenskaplig studie av måltextens hybriditet. Rasbegreppet i Chimamanda Ngozi Adichies Americanah

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Nika Abiri; [2019-06-19]
    Nyckelord :Hybridisering; det Tredje rummet; översättning; rasbegreppet;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker måltextens position som hybridiserad text. Studien syftar att pröva hypotesen att måltexten är en hybrid text som varken speglar mål- eller källspråkskulturen, utan som istället ger upphov till någonting nytt som uppstår i samband med översättningsprocessen. LÄS MER