Sökning: "Nike Lindau"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nike Lindau.

  1. 1. “Digitalisering, en riskfaktor för arbetsrelaterad stress”. En kvalitativ studie om hur ledarskap kan appliceras i organisationer för att motverka arbetsrelaterad stress i en digital arbetsmiljö

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Agnes Lorentzon; Nike Lindau; [2019-05-07]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I dagens samhälle är psykisk ohälsa ett stort samhällsproblem och har stor påverkan på mångaföretag. Idag är det “häftigt” att vara upptagen och tillgänglig, vilket är någonting som har gett stor påverkan på människors hälsa. LÄS MER