Sökning: "Nike Lundahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nike Lundahl.

  1. 1. Något för alla, eller allt för en? - En kvalitativ bildanalys om maktstrukturer och könsstereotyper i svensk barnunisexreklam

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Nike Lundahl; [2019-02-07]
    Nyckelord :Unisex; Genusneutralitet; Genussystem; Maktförhållanden; Maskulinitet; Femininitet; Barnkläder; Stereotyper; Könsstereotyper.;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida maskulinitet går att identifiera som överordnad norm inom barnunisexmode.Teori: Genusteori och semiotikMetod: Kvalitativ bildanalysMaterial: 12 stycken bilder från Polarn O. LÄS MER