Sökning: "Niki Hänninen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niki Hänninen.

  1. 1. "Fast ifall det är små grejer som inte riktigt spelar någon roll, då kan eleverna bestämma" : En studie om elevers upplevelser av elevinflytande i skolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Niki Hänninen; [2016]
    Nyckelord :Elevinflytande; demokrati; delaktighet; undervisning;

    Sammanfattning : Den svenska skolan ska vila på demokratins grund samt förmedla och förankra respekt i de demokratiska värderingar som samhället vilar på. Genom undervisningen ska eleverna även utveckla kunskaper om demokratins principer och utveckla sin förmåga att påverka, ta ansvar och arbeta i demokratiska former för att bli ansvarstagande och aktiva medborgare i samhället. LÄS MER