Sökning: "Niklas Ammert"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Niklas Ammert.

 1. 1. Folk säger köngen. Vi säger kungen : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av dialektmomentet i läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Linnea Blidstam; [2017]
  Nyckelord :Dialect; textbooks; language history; sociolinguistic; content analysis; Dialekter; läromedel; språkhistoria; språksociologi; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att genom en innehållsanalys analysera dialektmomentet i läromedel. Det som undersöks är vilket urval författarna har valt att göra och om man kan se någon språksociologiskt eller språkhistoriskt perspektiv och vilket omfång dialektmomentet har av läromedlens totala stofftext. LÄS MER

 2. 2. Återstoden av postkolonialism : En analys av historiekunskapens läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Emelie Billman; [2016]
  Nyckelord :Eurocentrism; intercultural learning; historical consciousness; historical empathy; Eurocentrism; interkulturellt lärande; historiemedvetande; historisk empati;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar huruvida läromedlen Utkik 7-9 Historia och SO direkt historia ämnesboken, som används för historiekunskap i årskurs 7-9, följer läroplanens värdegrundsuppdrag om att främja det mångkulturella samhället eller indirekt motarbetar det. Fokus i den kvalitativa undersökningen av läromedlen är att studera utifrån vilka perspektiv utomeuropeisk historia berättas och om dessa perspektiv öppnar upp eller förhindrar utvecklandet av historiemedvetande och historisk empati, som således bör främja nutida mångkultur. LÄS MER

 3. 3. Att spegla den mörka historien : En kvalitativ historiedidaktisk studie av hur den ”mörka historien” om det svenska ”folkhemmet” framställs i ett urval av historieläroböcker 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Hanna Holgersson; [2016]
  Nyckelord :History didactic; The Swedish Welfare system; textbook analysis;

  Sammanfattning : This study is based on how ”the dark story” about The Swedish Welfare system during 1900-1950’s is presented in a selection of history textbooks which are adapted for upper secondary school. What I am referring to with ”the dark story” is the sterilizations, the oppression notice against minority groups, the ideal of being well-behaved and the injustice within social classes and gender. LÄS MER

 4. 4. En bro mellan då och nu : En komparativ studie om litteraturhistoriens roll i ämnesplaner och läroböcker för svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Hanna Skygebjerg; [2016]
  Nyckelord :Era teaching; Upper secondary school; Literary conceptual worlds; Curricula; Curriculum theory; Romantic period; Social worlds; Text analysis; Enlightenment;

  Sammanfattning : The aim of the essay is to investigate how the historical societal context is presented in curricula and textbooks. The studied material consists of the curricula Lpf 94 and Gy 11, and four textbooks on literature intended for teaching the subject of Swedish in upper secondary school. LÄS MER

 5. 5. ”Man handlar moraliskt och tänker etiskt” : En studie om hur etik och moral framställs i sex läroböcker för Religionskunskap 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Lundberg; Caroline Åhrman; [2015]
  Nyckelord :Religionskunskap; Gymnasieskolan; Läroboksanalys; Religionsdidaktik; Etikdidaktik; Etik och Moral;

  Sammanfattning : I detta examensarbete utreds hur sex olika läroböcker framställer och presenterar etik och moral. Studien syftar till att undersöka vad etik och moral är enligt de undersökta läroböckerna och till att se vilket utrymme etik och moral får i förhållande till världsreligionerna och andra livsåskådningar i materialet. LÄS MER