Sökning: "Niklas Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Niklas Axelsson.

 1. 1. Högstadieelevers självkänsla : En komparativ studie av självkänsla hos elever från olika socioekonomiska områden

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Malin Krebs; Niklas Axelsson; [2021]
  Nyckelord :självkänsla; fysisk självkänsla; socioekonomi; genus;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om det finns skillnader i femtonåriga elevers generella och fysiska självkänsla mellan olika socioekonomiska områden och kön, samt vilka faktorer som hänger ihop med en hög, respektive låg självkänsla. De frågeställningar vi utgått från är: Hur skiljer sig elevers självkänsla åt beroende på socioekonomiskt område? Hur skiljer sig självkänslan åt mellan flickor och pojkar? Hur hänger generell och fysisk självkänsla ihop med andra variabler och hur skiljer sig dessa samband åt mellan skola och kön?   Studien utgår från en kvantitativ metod där 160 elever, fördelade på två skolor från olika socioekonomiska områden, besvarade en digital enkät. LÄS MER

 2. 2. Direkt detektion av mörk materia

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Niklas Nyholm; Mathias Axelsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trots att nästan 85 % av all massa i universum består av mörk materia är dess egenskaper okända. Medan vissa delar av den okända materian kan beskrivas med hjälp av standardmodellen, är egenskaperna av den övriga oidentifierad. Den vanligaste förklaringen är en okänd partikel som kan interagera med baryonisk materia. LÄS MER

 3. 3. Aktivering av sponsorskap – ur ett föreningsperspektiv : Går föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska utöver sponsoravtalen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Axelsson; Niklas Engman; [2018]
  Nyckelord :Sponsorship; Activation; Associations; Relations.; Sponsring; Aktivering; Föreningsperspektiv; Relationer.;

  Sammanfattning : Idrotten i Sverige och framförallt herrarnas fotbollsallsvenska genererar årligen mångmiljonbelopp i sponsorintäkter och i vissa fall omsätter till och med föreningen mer än dess sponsorer. Trots det här är tidigare forskning inom aktivering av sponsring ur den sponsrades perspektiv begränsad och nästintill obefintlig. LÄS MER

 4. 4. Validering av självskattningsformuläret Norwegian Outcome Response System for Evaluation (NORSE)

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Julia Axelsson; Niklas Penttinen; [2018]
  Nyckelord :Outcome Measure; NORSE; CORE-OM; Validation; Utfallsmätning; NORSE; CORE-OM; Validering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att validera den svenska översättningen av självskattningsinstrumentet Norwegian Outcome Response System for Evaluation (NORSE), ett instrument som används för att mäta psykiskt mående. Data har samlats in genom en digital enkät. Urvalet var icke-kliniskt och bestod av totalt 228 individer. LÄS MER

 5. 5. Känslor i reklam -En kvalitativ studie i hur privatpersoner uppfattar reklamkampanjen Hjältarna berättar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Axelsson; [2015-02-10]
  Nyckelord :Reklamkampanj; Storytellning; Välgörenhetsorganisationer; Marknadskommunikation; Känslor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER