Sökning: "Niklas Perneryd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niklas Perneryd.

  1. 1. Service Quality - Undersökning av konsumenters uppfattning av kvalitet i ett tjänsteföretags produkter : Kandidatuppsats på uppdrag av företaget Vindsurfing.se

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Niklas Perneryd; Törnby Alexander; [2011]
    Nyckelord :Service Quality; Functional Quality; Technical Quality; SERVQUAL;

    Sammanfattning : Bakgrund och problematisering: Tjänsteföretag på konkurrensutsatta marknader motiveras att anpassa sina produkter utifrån kundernas efterfrågan där utvärdering och förbättring av en tjänsts kvalitet är ett tillvägagångsätt. Fallföretaget Vindsurfing. LÄS MER