Sökning: "Niklas Rubing"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niklas Rubing.

  1. 1. Delaktighet under utskrivningsprocessen- En litteraturöversikt utifrån patientperspektiv

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Niklas Rubing; Tobias Karlsson; [2019]
    Nyckelord :Delaktighet; Patienter; Somatisk slutenvård; Utskrivning; Utskrivningsprocess;

    Sammanfattning : .... LÄS MER