Sökning: "Niklas Thomasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niklas Thomasson.

  1. 1. Implementering av nya resurser och företags värdeskapande

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Steve Hidenfalk; Rickard Magnusson; Philip Söron; Sofia Thomasson; [2015]
    Nyckelord :Implementering; RBV; Scania; Värdeskapande; Strategisk resurs; SPS; Business and Economics;

    Sammanfattning : Seminariedatum: 2015-06-05 Ämne/kurs: Strategic Management, FEKH19 Författare: Steve Hidenfalk, Rickard Magnusson, Philip Söron, Sofia Thomasson Handledare: Niklas Hallberg Nyckelord: Implementering, RBV, Scania, Värdeskapande, Strategisk resurs, SPS Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka implementeringens påverkan på strategiska resursers värdeskapande i företag. Metod: Uppsatsen bygger på en enfallsstudie med kvalitativ metod. LÄS MER