Sökning: "Niklas Welinder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niklas Welinder.

  1. 1. Skärpning av oberoende ledamöter i noteringskraven - En förtroendehöjande faktor?

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Niklas Welinder; Madelene Törnqvist; [2003]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Det har varit en turbulent tid på den internationella arenan där även en del stora bolag i Sverige drabbats av svåra förtroendekriser. Bland annat har styrelseledamöter tagit sig friheter som både har drabbat bolagets aktieägare såväl som bolagets namn mycket negativt. LÄS MER