Sökning: "Nikol Kanavakis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nikol Kanavakis.

  1. 1. Tillit i “särskilt utsatta områden” i Angered stadsdel: En fallstudie om den polisiära verksamheten i särskilt utsatta områden

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

    Författare :Nikol Kanavakis; [2021-08-05]
    Nyckelord :Sweden; Gothenburg; trust; police; organisational culture; polarization;

    Sammanfattning : During the past decades the world's democracies have slowly eroded by the process ofpolarization by reasons such as a lack of common ground which is increasing the perspectiveof us versus them. Digital media has overpowered traditional media, amplifying theinformation we are already taking in, creating a one-sided perspective with a higher risk ofmisinformation. LÄS MER