Sökning: "Nikola Krstic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nikola Krstic.

  1. 1. Modell för bestämning av tillverkningskostnad med utgångspunkt från materialflöden i produktion : En fallstudie på Alderholmens mekaniska

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

    Författare :Nikola Krstic; Fanny Eriksson; [2019]
    Nyckelord :Logistics; material flow; manufacturing cost; costing; Logistik; materialflöde; tillverkningskostnad; kalkylering;

    Sammanfattning : Inledning: Marknadstillväxten har gått framåt senaste åren och företag bör hitta konkurrensfördelar för att fortsätta vara lönsamma. Priser bör anpassas efter marknaden och vetskap om tillverkningskostnad blir viktigt för tillverkande företag. LÄS MER