Sökning: "Nikolay Garzon Gamboa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nikolay Garzon Gamboa.

  1. 1. Organisationskulturens betydelse vid arbetet med cirkulär ekonomi

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Nikolay Garzon Gamboa; Johanna Mattsson; [2019]
    Nyckelord :Circular economy; Sustainability; Organizational culture; Sustainable leadership; ReSOLVE; Agenda 2030; Circular business models; Cirkulär ekonomi; Hållbarhet; Organisationskultur; Hållbart ledarskap; ReSOLVE; Agenda 2030; Cirkulära affärsmodeller;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att utifrån ett ledarperspektiv få ökad förståelsen för vilka utmaningar organisationskulturen bidrar till vid arbetet med cirkulära affärsmodeller.   Metod: Studien utgår från en hermeneutisk vetenskapstradition med en induktiv ansats. LÄS MER