Sökning: "Nils Arnell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nils Arnell.

  1. 1. Så kallade "klimatförändringar" - En kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie om klimatskepticism i de alternativa medierna Fria Tider och Samhällsnytt

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Nils Arnell; Johanna Blomberg; [2021-02-05]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : There is a growing interest and understanding of the global climate crisis and the effect that it has on the world. Through this growing interest, there has correspondingly been an increased amount ofattention that the climate question has been given in media. LÄS MER