Sökning: "Nils Friborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nils Friborg.

  1. 1. Våld i nära relation : En litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter av att möta våldsutsatta kvinnor

    Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

    Författare :Anna Bidö; Nils Friborg; [2021]
    Nyckelord :Nurses; violence in close relationships; experiences; emergency care; Sjuksköterskor; våld i nära relationer; erfarenhet; akutmottagning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Våldsutsatta kvinnor söker sig oftast först till akutmottagningen där sjuksköterskor har ett ansvar att fånga upp och ge dem vård. Våldsutsatta kvinnor har behov av stöttning och önskar bli bemötta med förståelse och empati från sjukvården. LÄS MER