Sökning: "Nils Gunnar Levein"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nils Gunnar Levein.

  1. 1. En modell för att beskriva möjligheter och hinder för tidig återgång i arbetet

    L3-uppsats,

    Författare :Nils Gunnar Levein; [2007]
    Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

    Sammanfattning : Vid sjukskrivning görs initial bedömning av arbetsförmågan oftast av den sjukskrivne själv. Det är inte alltid uppenbart på vilka grunder den enskilde individen fattar sitt beslut vid sjukskrivning. LÄS MER