Sökning: "Nils Gunnarsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Nils Gunnarsson.

 1. 1. Hur förbereder sig kommersiella fastighetsbolag inför en lågkonjunktur? : En studie avseende strategi och riskhantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jesper Gunnarsson; Nils Synnes; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den kommersiella fastighetssektorn varit en lönsam bransch med låga räntor, stark investeringsvilja, hög efterfrågan på kommersiella fastigheter och lokaler. När finanskrisen uppstod 2008 påverkade det världsekonomin under många år framöver och 2015 hade Sveriges ekonomi återhämtat sig från krisen och övergick till en högkonjunktur. LÄS MER

 2. 2. Barnet i litteraturen : - En jämförande analys av Nils Holgersson, Mio, min Mio och Monsterakademin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Gunnarsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kostnader för jordbearbetning och sådd

  L3-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Nils Hagenvall; Anders Gunnarsson; [2008]
  Nyckelord :maskinkostnader; etableringsmetoder; jordbearbetning; plöjningsfri odling; konventionell odling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att sammanställa maskinkostnader för etableringsmetoderna plöjningsfritt och konventionellt. Vi vill även titta på hur stor kapacitet som behövs på maskinparken för den tänkta gården på 600 ha åker, detta för att hinna etablera grödan inom ett rimligt tidsspektra. LÄS MER