Sökning: "Nils Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Nils Lindberg.

 1. 1. Ett ägarbytes påverkan på styrning och ledning : En kvalitativ undersökning av ett företag i förändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elias Lindström; Nils-Fredrik Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Agentteori; Corporate Governance; Ekonomistyrning; Ägarbyte; Ägarstruktur;

  Sammanfattning : Corporate Governance är ett väletablerat begrepp inom både akademisk forskning och i företagsvärlden. Tidigare forskning inom området har till stor del varit av kvantitativ natur och denna kvalitativa studie bidrar till en djupare analys av ett företag som nyligen genomgått ett ägarbyte där de gamla och de nya ägarna är av olika ägartyper. LÄS MER

 2. 2. Impact of Crowd Density and Camera Perspective on User Sensitivity Towards Impostor Resolution Degradation in Crowd Simulators

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Carl Johan Freme; Nils Lindberg Odhner; [2019]
  Nyckelord :Impostors; crowd simulation; thesis; Kandidatexamensarbete; simulering av folkmassor; impostors;

  Sammanfattning : The entertainment industry and research departments feature many applications of crowd simulation. Typically, it does not suffice to simply generate crowds large in number; they must also be realistic in terms of behaviour and visual fidelity, which is far from an easy or computationally cheap task. LÄS MER

 3. 3. Analys av samband mellan skogslagervolym och maskinproduktivitet i gallring och slutavverkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Nils Lindberg; [2016]
  Nyckelord :skördare; skotare; produktivitet; skogslager; drivning;

  Sammanfattning : I svenskt skogsbruk använder man sig idag av ett tvåmaskinsystem för att fälla och transportera ut stockar från skogen. En skördare fäller, kvistar och apterar träden och en skotare transporterar ut stockarna till avlägg. LÄS MER

 4. 4. Omföring av enskiktade skogsbestånd till fullskiktade skogar : en simulering i Heureka BeståndsVis

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Nils Lindberg ; Elinor Österhult Brehmer; [2014]
  Nyckelord :Heureka; gallring; fullskiktad; omföring; simulering;

  Sammanfattning : Trakthyggesbruket är det idag dominerande skogsskötselsystemet i Sverige. Det finns nackdelar med att sköta skogen med trakthyggesbruk, av både sociala, estetiska och biologiska skäl. Det finns dock alternativa sätt att bruka skogen på, med hyggesfria skogsskötselsystem som bygger på att skogen är fullskiktad. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av fjärrvärme och bergvärme, kompletterad med solceller i Helsingborg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Alexander Lindberg; [2014]
  Nyckelord :Fjärrvärme; Bergvärme; Solceller; Primärenergi; Koldioxid; Ekonomi; Resursutnyttjande; Klimatpåverkan;

  Sammanfattning : En studie över jämförelsen av fjärrvärme i Helsingborg och bergvärme har utifrån resursutnyttjande, klimatpåverkan och ekonomi genomförts. Till detta har scenarion med solcellsanläggningar som komplement till bergvärmesystemet jämförts. LÄS MER