Sökning: "Nils Setterwall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nils Setterwall.

  1. 1. En studie av den juridiska konflikten vid privatimporterad alkohol

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Nils Setterwall; [2006]
    Nyckelord :Alkoholpolitik; distansförsäljning; folkhälsa; EG-rätt; handelsrestriktioner; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Jag kommer med denna uppsats behandla den juridiska konflikten vid distansförsäljning av alkohol i Sverige med koncentration på det rättsfall vars utgång kan komma att förändra Sveriges alkoholpolitik ännu en gång. Sedan Sverige trädde in i EU har de kvoter på den mängd alkohol som får föras in vid så kallad resandeinförsel höjts. LÄS MER