Sökning: "Nils-Olof Andrén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nils-Olof Andrén.

  1. 1. Real växelkurs och direktinvesteringar

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Martin Johansson; Nils-Olof Jönsson; [2005]
    Nyckelord :Direktinvesteringar; real växelkurs; internationell produktion; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsens titel: Real växelkurs och direktinvesteringar- En studie av direktinvesteringar på branschnivå till och ifrån Sverige Ämne: Magisteruppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet Författare: Nils-Olof Jönsson och Martin Johansson Handledare: Niclas Andrén Nyckelord: Direktinvesteringar, real växelkurs, internationell produktion Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera ifall om lokaliserings-, internationaliserings- och ägandeskapsfördelar framkallade av valutakursförändringar styr direktinvesteringar till och ifrån Sverige. Metod: Undersökningen bygger på en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. LÄS MER