Sökning: "Nilsson Forsström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nilsson Forsström.

  1. 1. Odlingsförsök efter Maria Thuns så–kalender. En undersökning av morötter som odlats på de fem kalenderdagarna rot, blad, blom, frukt och ogynnsam dag

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Nilsson Forsström; [2017-01-18]
    Nyckelord :Köksväxtodling; Alternativa odlingsformer;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER