Sökning: "Nima Abdirisak Ahmed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nima Abdirisak Ahmed.

  1. 1. Svenska biståndsarbetet i ett postkolonialt perspektiv : En kvalitativ studie av två svenska biståndsorganisationer

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Lida Sawari; Nima Abdirisak Ahmed; [2013]
    Nyckelord :International aid work; aid organizations; post-colonialism; progress development; developing countries; the western world; Svenskt internationellt biståndsarbete; bistånd; hjälporganisationer; postkolonialism; framstegsutveckling; utvecklingsländer; västvärlden;

    Sammanfattning : SammanfattningStudien syftar till att ge fördjupad kunskap om svenskt internationellt biståndsarbete samt hur problem formuleras och lösningar konstrueras av biståndsorganisationernas arbetsätt.  Studien är genomförd med en kvalitativ metod och det empiriska materialet har inhämtats genom intervjuer. LÄS MER